fbpx

API®

In stock

API®  | (ԱՊԻ) ստրիպեր

Նախնական իդենտիֆիկացիայի կենսաքիմիական թեստ համակարգ: API® ստրիպերը ներառում են 20 կենսաքիմիական թեստեր: Արագ, հեշտ և մատչելի են օգտագործման համար: Ունեն երկար պահպանման ժամկետ:
Մեծ տվյալների բազա՝ ներառում է բակտերիաների և սնկերի գրեթե բոլոր խմբերը՝ մոտ 600 տեսակ, նաև ստրիպեր Campylobacter spp., Listeria spp., Neisseria spp., կորինեբակտերների իդենտիֆիկացիայի համար:

Compare

API® Գրամ բացասական իդենտիֆիկացիա
•    API 20E՝ գրամ բացասական ցուպիկների իդենտիֆիկացիա 18-24 ժամում
•    API Rapid 20E՝ էնտերոբակտերիաների արագ իդենտիֆիկացիա 4 ժամում
•    API 20NE՝ գրամ բացասական ոչ ֆերմենտատիվ ցուպիկների իդենտիֆիկացիա 24-48 ժամում
•    API Campy՝ Campylobacter spp. իդենտիֆիկացիա 24 ժամում
 

API® Գրամ դրական իդենտիֆիկացիա
•    API Staph՝ ստաֆիլակոկերի և միկրոկոկերի իդենտիֆիկացիա 18-24 ժամում
•    API 20 Strep՝ ստրեպտակոկերի իդենտիֆիկացիա 4-24 ժամում
•    API Coryne՝ կորինեֆորմ բակտերիաների իդենտիֆիկացիա 24 ժամում
•    API Listeria` Listeria-ների բոլոր տեսակների իդենտիֆիկացիա 24 ժամում

API® Անաէրոբ իդենտիֆիկացիա
•    API 20A՝ անաէրոբ բակտերիաների իդենտիֆիկացիա 24-48 ժամում
•    Rapid ID 32 A՝ Էնտերոբակտերիաների արագ իդենտիֆիկացիա 4 ժամու

API խմորասնկերի իդենտիֆիկացիա
•    API 20C AUX՝ խմորասնկերի իդենտիֆիկացիա 48-72 ժամում
•    ID 32 C՝ 24 ժամում խմորասնկերի իդենտիֆիկացիա
 և այլն:

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Ապրանքներ