fbpx

Իրավաբան, գնումների համակարգող


«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲ ընկերությունը փնտրում է Իրավաբան/գնումների համակարգող մասնագետի ով կմիանա մեր պրոֆեսիոնալ թիմին։

Հիմնական պարտականություններ․
• Մրցույթների որոնում և մասնագետների խմբերին ծանուցում
• Մրցույթի հրավերի և նախահաշվային գների ուսումնասիրություն
• Մրցույթի հայտի պատրաստում, ներկայացում, հայտի գնահատման ընթացքին և ժամկետներին հետևում
• Մրցույթի պահանջներին համապատասխան՝ փաստաթղթերի և տեխնիակական բնութագրերի կազմում, գնման ընթացակարգի և դրան առնչվող փաստաթղթերի համապատասխանության ապահովում
• Մրցույթների շրջանակներում բանկային երաշխիք վերցնելու գործընթացի կազմակերպում
• Պայմանագրի կնքման նախապատրաստման գործընթացի կազմակերպում (ժամկետներին հետևում, պայմանագրի նախագիծը ստորագրման համար պատրաստում, ներկայացում, պայմանագրին կից համաձայանագրերի կազմում, կանխավճարի և պայմանագրի ապահովման գործընթացների կազմակերպման ապահովումը)
• Ղեկավարության հանձնարարությամբ՝ գրությունների, հրամանների նախագծերի, հանձնարարականների, լիազորագրերի, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի պատրաստում, փաստաթղթաշրջանառությանը հետևում
• Մատակարարման, առք ու վաճառքի, ծառայությունների մատուցման,փոխատվության, փոխառության, պահատվության պայմանագրերի նախագծերի կազմում, կնքում, կատարման ժամկետներին և ընթացքին հետևում (ներառյալ մասնավոր հատվածի հետ կնքվող պայմանագրերը)
• Ըստ անհրաժեշտության՝ ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ գնումների գործընթացի բողոքարկում
• Ըստ անհրաժեշտության՝ Ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի (պետ․ ռեգիստրի վկայական և հավելվածներ, կանոնադրություն) փոփոխությունների, վավերականության ժամկետներին հետևում
• Ընկերության շահերի պաշտպանություն գործընկերների հետ հարաբերություններում և ՀՀ դատական ատյաններում
• Պահպանել և ապահովել ընկերության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվության գաղտնիություն
• Տեղական և արտասահմանյան գործընկերների հետ ամենօրյա հեռախոսազանգերի և նամակագրության իրականացում

Պահանջներ․
• Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, գնումների ոլորտին առնչվող վերապատրաստումներ
• Պետական գնումների ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
• ՀՀ գնումների օրենսդրության գերազանց իմացություն
• ՀՀ քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարարության, վարչական դատավարության, ինչպես նաև հարակից այլ նորմատիվ իրավական ակտերի գերազանց իմացություն
• Համակարգչային գիտելիքներ (Outlook ,MS Office, Armeps, e-auction)
• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն
• Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի լավ/բավարար իմացություն
• Որոշումներ կայացնելու և լուծումներ առաջարկելու ունակություն
• Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու հմտություններ
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ

Պայմաններ և արտոնություններ․
• 5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ
• Մրցակցային աշխատավարձ
• Բժշկական ապահովագրություն
• Դասընթացներ

Դիմելու կարգը՝
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին:

HR Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարման մասնագետ


«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ընկերությունը փնտրում է էներգիայով լի, մոտիվացված աշխատակցի՝ HR Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարման մասնագետի պաշտոնը համալրելու նպատակով:

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Մասնակցել անձնակազմի հավաքագրման գործընթացին՝ հայտարարությունների տեղադրումից մինչև մասնագիտական գիտելիքների ստուգում և համապատասխան թեկնածուի ընտրություն։
 • Նոր ընդունված աշխատակիցների օնբորդինգի, հետագա ուսուցման և զարգացման ծրագրերի մշակում, իրականացում։
 • KPI-ների և այլ զարգացման, խրախուսման ծրագրերի մշակում, համակարգում և իրականացում։
 • Պաշտոնի նկարագրերի կազմում։
 • Թափուր աշխատատեղերի, ներքին և արտաքին կադրային ռեզերվների բազաների վարում և մշտապես թարմացում։
 • FlexAp համակարգի միջոցով աշխատակիցների հաճախելիության վերահսկում։
 • Հարցումների մշակում և անցկացում աշխատակիցների տարբեր շրջանակներում:
 • HR բրենդավորման համալիր միջոցառումների իրականացում՝ գործատուի բրենդավորումը բարձրացնելու ուղղությամբ։

Պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Անձնակազմի կառավարման ոլորտում աշխատանքային փորձ` 3-5 տարվա
 • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ) իմացություն
 • Անձնակազմի կառավարման համակարգի և սկզբունքների, անձնակազմի հավաքագրման գործընթացի գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքային օրենսգրքի ընդհանուր իմացություն
 • Աշխատակիցների ադապտացիոն ծրագրերի մշակման և ներդրման փորձ
 • Որոշումներ կայացնելու և լուծումներ առաջարկելու ունակություն
 • Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու հմտություններ
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
 • Համակարգչային հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Bitrix24, Word, Excel իմացություն

Պայմաններ և արտոնություններ․
• 5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ
• Մրցակցային աշխատավարձ
• Բժշկական ապահովագրություն
• Դասընթացներ

Դիմելու կարգը՝
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին:

Օֆիս մենեջեր


«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն փնտրում է օֆիս մենեջերի, ով կմիանա մեր պրոֆեսիոնալ թիմին։

Հիմնական պարտականություններ.
• Ղեկավարության գրասենյակային ներքին և արտաքին աշխատանքների պլանավորմանը մասնակցություն, պլանավորված աշխատանքների իրականացման համակարգում, անհրաժեշտ տեղեկությունների նախապատրաստում և ղեկավարությանը տրամադրում։
• Ղեկավարության մասնակցությամբ հանդիպումների և ժողովների կազմակերպում, գրառումների կատարում, տրված հանձնարարականների և որոշումների կատարման ընթացքին հետևում։
• Ղեկավարության հանձնարարությամբ հեռախոսազանգերի իրականացում, իր իրավասությունների շրջանակներում՝ սպառիչ պատասխանների տրամադրում։
• Ղեկավարության հանձնարարությամբ՝ գրությունների, հանձնարարականների, լիազորագրերի, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի պատրաստում, փաստաթղթաշրջանառությանը հետևում, էլեկտրոնային փոստի վարում, ըստ անհրաժեշտության՝ փաստաթղթերի թարգմանությունների իրականացում:
• Ղեկավարության կողմից այլ աշխատակիցներին տրված ընթացիկ առաջադրանքների կատարման վերահսկում, հանձնարարականների ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացում։
• Գրասենյակային գույքի, ապրանքների և ծառայությունների գնային հարցումների կատարում, մոնիթորինգ, գնումների կազմակերպում։
• Ադմինիստրատիվ ծախսերի վերահսկում, օպտիմիզացիայի առաջարկների ներկայացում։
• Ընկերության անձնակազմի առողջության ապահովագրության գործընթացի կազմակերպում և համակարգում։
• Գրասենյակում առաջացած խնդիրների, աշխատանքների համակարգում (ենթակառուցվածքների/ տեխնիկական միջոցների ընթացիկ խնդիրների վերացման աշխատանքներ)։
• Ընկերությանը սպասարկող տաքսի ծառայության կողմից իրականացվող աշխատանքների համակարգում, տաքսի ծառայության կողմից իրականացված փոխադրումների հաշվառում, վերահսկում, սպասարկվող աշխատողների թվի փոփոխության իրականացում։
• Համակարգից՝ մատնահետքի միջոցով, աշխատողների մուտքի-ելքի ժամերի արձանագրության արտատպում, աշխատաժամանանումների վերահսկում և ամսեկան հաշվետվությունների տրամադրում բացակայությունների վերաբերյալ։
• Գրասենյակի սանիտարական վիճակի վերահսկողություն, մաքրուհիների գործունեության համակարգում։
• Ընկերության ներկայացուցչական հյուրերի դիմավորման, կեցության և ժամանցի ապահովման կազմակերպում։
• Ղեկավարության հանձնարարությամբ այլ ադմինիստրատիվ գործառույթների և հարակից այլ աշխատանքների իրականացում։

Պահանջներ.
• Բարձրագույն կրթություն,
• Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Outlook, ցանկալի է Bitrix24),
• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն,
• Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի լավ/բավարար իմացություն,
• Որոշումներ կայացնելու և լուծումներ առաջարկելու ունակություն,
• Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու հմտություններ,
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
• Թիմում աշխատելու ունակություն:

Պայմաններ և արտոնություններ.
• 5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ
• Մրցակցային աշխատավարձ
• Բժշկական ապահովագրություն
• Դասընթացներ

Դիմելու կարգը`
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին:

Մարքեթինգի մասնագետ


«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն փնտրում է մարքեթինգի մասնագետ, ով կհամակարգի ընկերության մարքեթինգային գործունեությունը, կզբաղվի մարքեթինգային ռազմավարության մշակմամբ և իրականացմամբ։

Հիմնական պարտականություններ.
• Մշակել և ղեկավարել ընկերության մարքեթինգային ռազմավարությունը
• Մշակել և կառավարել արդյունավետ մարքեթինգային, գովազդային և խթանող գործունեություն բոլոր ապրանքանիշների ճանաչելիությունը բարցրացնելու համար
• Հետևել շուկայի փոփոխություններին, սպառողների միտումներին և մրցակիցների գործունեությանը
• Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն
• Զարգացնել հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերների և ընկերությունների հետ
• Ներգրավել նոր հաճախորդներ
• Բացահայտել ընկերության մրցակցային առավելությունները և թերությունները

Պահանջներ.
• Բարձրագույն բժշկական կամ դեղագիտական, կենսաբան կամ հարակից ոլորտում
• Աշխատանքային փորձ մարքեթինգի կամ վաճառքների կառավարման ոլորտում (բժշկական ոլորտում աշխատանքը կդիտվի որպես առավելություն)
• Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
• Որոշումներ կայացնելու և լուծումներ առաջարկելու ունակություն
• Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու հմտություններ
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
• Համակարգչային հմտություններ
• Թիմում աշխատելու ունակություն

Պայմաններ և արտոնություններ.
• 5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ
• Մրցակցային աշխատավարձ
• Բժշկական ապահովագրություն
• Դասընթացներ

Ապրանքներ